Zagospodarowanie terenu

Zróżnicowane ukształtowanie terenu

Opis: Zachowanie naturalnego, zróżnicowanego ukształtowania terenu, z zagłębieniami, rowami, nieckami, będzie wspierać gromadzenie wody deszczowej na terenie ogrodu, osiedla, parku. Takie działanie przyniesie szereg korzyści – obniży ryzyko podtopień i przepełnienia kanalizacji deszczowej, a po ustaniu opadu, woda będzie powoli odpływać i wsiąkać w grunt, stanowiąc naturalne źródło wilgoci dla roślin i obniżając koszty utrzymania zieleni. Zróżnicowane ukształtowanie poprawi również estetykę działki, podwórka czy przestrzeni publicznej – pagórki i zagłębienia to dobra podstawa do zaprojektowania „wysp” różnorodnej roślinności, ścieżek, mostków nad wilgotnymi zagłębieniami terenu. Jeśli zadecydujemy się zastosować rodzime rośliny, z łatwością dostosują się one do takiego rozwiązania, odwdzięczając się dobrym wzrostem, lepszym mikroklimatem i bioróżnorodnością (będą np. stanowić przyjazne środowisko dla okolicznych ptaków).

Informacje techniczne: Zróżnicowane ukształtowanie terenu najlepiej jest uwzględnić na wczesnym etapie planowania inwestycji. Projekt może zakładać pozostawienie naturalnego charakteru terenu, ochronę terenów podmokłych, rowów melioracyjnych i małych cieków – nawet tych, w których woda płynie okresowo, tylko po większych opadach. Takie elementy mogą stanowić osnowę dla stworzenia atrakcyjnej przestrzeni przyrodniczej. Na etapie planowania unikajmy lub minimalizujmy takie działania jak niwelacja terenu, likwidacja zagłębień terenu i obszarów podmokłych i zbiorowisk różnorodnej roślinności. Będą one w naturalny sposób odbierały wodę z terenów uszczelnionych. Na terenach już zainwestowanych, zróżnicowaną strukturę krajobrazu można stworzyć, np. poprzez wykonanie obniżeń terenu w miejscach, do których woda spływa w sposób naturalny. W zależności od skali i ilości odprowadzanej wody, retencję krajobrazową i infiltrację wód opadowych można również wspomóc takimi rozwiązaniami jak niecki infiltracyjne, studnie chłonne, oczka lub zbiorniki wodne.

Gdzie stosować: Działka, zabudowa jednorodzinna, osiedla, parki miejskie, tereny podmiejskie.

Funkcje:
Infiltracja wód opadowych Retencja krajobrazowa wód opadowych Bioróżnorodność Regulacja mikroklimatu i adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości powietrza Przyjazna przestrzeń Poprawa estetyki Oczyszczanie Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi Produkcja biomasy i żywności 

Umieszczenie ciągów komunikacyjnych powyżej terenów zieleni

Opis: Umieszczenie ciągów komunikacyjnych (ścieżek, chodników, ulic) powyżej terenów zieleni umożliwia bezpośrednie spływanie wody z ich powierzchni na przyległe tereny infiltracyjne.

Informacje techniczne: Woda ze ścieżek i chodników może spływać bezpośrednio na tereny zielone, o ile są one położone w ich sąsiedztwie, może również być odprowadzana do muld, niecek lub studni chłonnych. Drogi odwadniane są zazwyczaj do muld podłużnych, rynien (ścieków) ulicznych lub drogowych oraz rowów przydrożnych, które często prowadzą wody opadowe do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Jeżeli pozwala na to zagospodarowanie terenu, można również odwadniać je do urządzeń infiltracyjnych, za pomocą standardowo stosowanych wpustów deszczowych, lub obniżenia w płycie krawężnika, umożliwiającego spływ wody opadowej do przyległych terenów (rowy i zlewnie chłonne, niecki, pasy roślinności buforowej i in.). Warunkiem ich zastosowania jest usytuowanie ciągów komunikacyjnych powyżej terenów zielonych (zieleńców, BMPs) odbierających wodę.

Gdzie stosować: Działka, zabudowa jednorodzinna, osiedla, parki miejskie

Funkcje:
Infiltracja wód opadowych Regulacja mikroklimatu i adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości powietrza  

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH