Metody ekosystemowe

W ostatnich latach, pojawiło się wiele rozwiązań pozwalających na skuteczne zatrzymywanie i gromadzenie wód opadowych, wykorzystujących takie rozwiązania jak tunele i skrzynki rozsączające, czy naziemne i podziemne zbiorniki na wodę.

Tradycyjna gospodarka wodami opadowymi polega na jak najszybszym wyprowadzeniu wód z miasta przy pomocy wysokowydajnej kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej do znajdujących się poza jego terenem odbiorników wód – ekosystemów wodnych (tzw. podejście końca rury, ang. „end-of-pipe”).

Nowe rozwiązania wskazują na szersze stosowanie metod ekosystemowych, wykorzystujących ukształtowanie terenu, rodzime zbiorowiska roślinne i procesy naturalne, zwiększających skuteczność retencji krajobrazowej oraz dostarczających dodatkowych korzyści, takich jak poprawa jakości środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności, skuteczna regulacja mikroklimatu i jakości powietrza, zwiększanie potencjału terenów miejskich do adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków (fale upałów, powodzie i susze), tworzenie przyjaznej przestrzeni sprzyjającej kontaktom międzyludzkim, aktywizacji społecznej, wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Korzyści te nazywamy usługami ekosystemowymi.

Usługi ekosystemowe to wytwory i funkcje krajobrazu, które są niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa ludzkiego.

Wyróżnia się cztery grupy usług ekosystemowych:

  • wspierające – podstawowe funkcje ekosystemów, bez których inne usługi nie mogą być świadczone, np. tworzenie siedlisk, formowanie się gleby, obieg związków odżywczych, produkcja pierwotna (roślinna), fotosynteza, krążenie wody;
  • regulujące – np. utrzymanie jakości powietrza, regulacja klimatu, regulacja przepływów wody, kontrola erozji, oczyszczanie wody i ścieków, powietrza, gleb, ograniczenie występowania chorób, utrzymanie jakości gleby, ograniczenie występowania szkodników, zapylanie, łagodzenie naturalnych zagrożeń (huragany, pożary);
  • zasobowe – m.in.: żywność i pokarm, surowce materiałowe, paliwa z biomasy, wody słodkie, zasoby genetyczne, biochemikalia naturalne, leki i farmaceutyki;
  • kulturowe – m.in.: rekreacja i ekoturystyka, wartości estetyczne, wartości edukacyjne i inspirujące, duchowe i religijne.

Zagospodarowanie wód opadowych, zwłaszcza przy pomocy rozwiązań wykorzystujących rodzimą roślinność i cechy krajobrazu, znacząco poprawia poziom usług dostarczanych przez ekosystemy.

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH