Korzyści gospodarcze

Postępująca urbanizacja powoduje, że ubywa miejsc, w których woda może swobodnie wsiąkać w grunt. Coraz więcej deszczówki spływa po uszczelnionej powierzchni, z jednej strony - zwiększając częstotliwość, skalę i gwałtowność powodzi i podtopień, z drugiej - przyczyniając się do suszy.

Kanalizacje ogólnospławne i deszczowe, które powinny odprowadzać nadmiar wody z terenów zabudowanych, paradoksalnie często nasilają problem. Konstrukcja i przepustowość projektowanych wiele lat temu systemów kanalizacyjnych, nie jest dostosowana do coraz większej przyłączanej do nich powierzchni, wzrastającego stopnia jej uszczelnienia i nasilającej się częstotliwości i gwałtowności opadów.

Konwencjonalna gospodarka wodami opadowymi, bez jej integracji z planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem terenu, nie może wiec zapewnić pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom miast. W efekcie, coraz więcej miast na świecie podejmuje działania zmierzające do zwiększania lokalnej retencji i infiltracji.

Każdy litr deszczówki zatrzymany w miejscu wystąpienia opadu odciąża kanalizację i zmniejsza ryzyko powodzi, obniżając tym samym koszty funkcjonowania systemu kanalizacyjnego.

Ograniczenia konwencjonalnej gospodarki wodnej

Podejście sektorowe skoncentrowane na jednym zadaniu – odwodnieniu terenu – jest poważnym ograniczeniem w skutecznym gospodarowaniu wodami opadowymi. Brak integracji z pokrewnymi sektorami, takimi jak planowanie przestrzenne, architektura, urbanistyka, utrzymanie systemu przyrodniczego i terenów zielonych, czy zdrowie publiczne, powoduje szereg negatywnych skutków środowiskowo-społecznych, infrastrukturalno-ekonomicznych i planistycznych, wynikających z niskiej elastyczności kanalizacji deszczowej w stosunku do warunków zewnętrznych.

 

Skutki infrastrukturalno-ekonomiczne

 • Wysokie koszty konstrukcji i utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej: aby system kanalizacji mógł szybko odprowadzić intensywne opady, musi być przewymiarowany w stosunku do jego obciążenia w czasie pogody suchej.
 • Przeciążenie i zanieczyszczenie:
  • przeciążenie hydrauliczne systemów kanalizacyjnych podczas opadów (podtopienia, straty mienia publicznego i prywatnego);
  • przekroczenia pojemności oczyszczalni ścieków zasilanych przez system kanalizacji ogólnospławnej (zanieczyszczenie wód odbierających ścieki, opłaty za korzystanie ze środowiska);
  • kanalizacja przewymiarowana i kosztowna w stosunku do jej obciążenia w czasie pogody suchej.
 • Niska elastyczność infrastruktury deszczowej podczas pogody suchej:
  • susza miejska (obumieranie roślinności miejskiej, zwiększenie nakładów na jej utrzymanie i pogorszenie ogólnej estetyki miasta);
  • koszty społeczne miejskiej wyspy ciepła – zdrowie publiczne;
  • ograniczeniem rozwoju miasta poprzez obniżone bezpieczeństwo ekologiczne.

 

Skutki środowiskowo-społeczne

 • Obniżenie zasilania i poziomu wód gruntowych (konieczność poszukiwania oddalonych źródeł wody pitnej, negatywny wpływ na sąsiadujące ekosystemy w tym agroekosystemy).
 • Nasilenie efektu „miejskiej wyspy ciepła” charakteryzujące się przesuszeniem powietrza i przegrzaniem obszaru miasta, pogorszeniem jakości powietrza i zwiększonym ryzykiem występowania chorób układu oddechowego.
 • Zaburzenie dynamiki hydrologicznej rzek, w tym: stres hydrauliczny, obniżenie statusu ekologicznego, transfer zagrożeń powodziami i suszami w górę i w dół zlewni.
 • Zwiększona migracja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, również do źródeł wody pitnej dla innych miast.

 

Skutki planistyczne

 • Podejście ad hoc skoncentrowane na rozwiązywaniu bieżących problemów w miejsce elastycznego, długoterminowego planowania.
 • Konieczność ścisłego planowania inwestycji w związku z niską elastycznością systemu technicznego w konfrontacji ze zmiennością warunków środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
 • Traktowanie wody (zasobu) jak zagrożenia i niemożność jego właściwego wykorzystania;
 • Brak wielofunkcyjnego podejścia do przestrzeni miejskiej.
 • Przenoszenie kosztów zarządzania, oczyszczania i odprowadzania wody na odbiorcę końcowego, którym są często oczyszczalnie ścieków.
 • Migracja ludności do obszarów podmiejskich, ze skutkami dla struktury organizacyjno-finansowej i funkcjonowania miast (obniżenie dochodu z podatków, nasilenie ruchu drogowego, ograniczenie życia kulturalnego, osłabienie infrastruktury handlowej, usługowej itp.).
Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH