Infiltracja wód opadowych

W miejscach gdzie nie jest możliwa retencja krajobrazowa, można sięgnąć po rozwiązania z zakresu infiltracji (wsiąkania) wód opadowych. Urządzenia do infiltracji mogą mieć charakter urządzeń technicznych, można jednak ją również wzmocnić przy pomocy rozwiązań ekosystemowych – np. wykorzystując rodzimą roślinność.

Studnia chłonna

Opis: Alternatywą dla zbiorników podziemnych mogą być tzw. studnie chłonne, które można wykonać we własnym zakresie. Stosuje się je głównie na terenach nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych. Najprostsza studnia chłonna to nic innego jak wypełniony żwirem, kamieniami, płukanym piaskiem lub luźnym gruzem, oraz przykryty ziemią i obsadzony roślinami dół, do którego spływa woda opadowa z dachów lub innych powierzchni utwardzonych. Powierzchnia takiej studni jest na ogół niewielka (<4 m2) a głębokość nie przekracza 2 m (powinna sięgać do przepuszczalnej warstwy gruntu). Dno i boki studni mogą być wyłożone geowłókniną aby oddzielić przyległą ziemię od wypełniającego ją materiału i zapobiegać stratom pojemności na skutek osuwania się i osadzania gleby w studni. Zgromadzona woda wsiąka do gruntu przez dno, a czasem też boki studni, zasilając nasz ogród wodą po ustaniu opadu. Jej nadmiar, jak zawsze, może być odprowadzany do kanalizacji.

Gdzie stosować: Działka, zabudowa jednorodzinna, osiedla, parki miejskie.

Funkcje:
Infiltracja wód opadowych Regulacja mikroklimatu i adaptacja do zmian klimatu Poprawa estetyki Oczyszczanie

Konstrukcja studni chłonnej:

Rów infiltracyjny/rigola

Opis: Rów wypełniony materiałem żwirowym o zróżnicowanym uziarnieniu, od góry wypełniony kamieniami, luźną kostką lub porośnięty roślinnością, co podwyższa jego wartość estetyczną. Woda opadowa przesącza się do gleby. Jej nadmiar może być kierowany do tradycyjnego przelewu. Metodę stosuje się często przy odwodnieniu niewielkich obszarów, gdzie inne rozwiązanie nie byłoby opłacalne lub możliwe ze względu na gęstość zabudowy.

Gdzie stosować: Działka, zabudowa jednorodzinna, osiedla, drogi, parki miejskie, tereny podmiejskie.

Funkcje:
Infiltracja wód opadowych Bioróżnorodność Regulacja mikroklimatu i adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości powietrza Poprawa estetyki Oczyszczanie

Niecki chłonne

Opis: Porośnięte roślinnością obniżenia terenu. W rowach, w których prędkość przepływu jest mniejsza niż 0,15 m/s i wskaźnik przenikania wody do gleby jest wysoki, skuteczność usuwania zanieczyszczeń przekracza 80% dla zawiesin ogólnych. W idealnych warunkach rowy powinno cechować małe nachylenie oraz dobrze osuszające się gleby. Są one często stosowane jako działanie podczyszczające na rzecz kolejnych BMP. Można w nich wprowadzić progi piętrzące, aby zwiększyć powierzchnię retencji, sedymentację i infiltrację, oraz zmniejszyć stopień nachylenia i tempo odpływu wody.

Gdzie stosować: Działka, zabudowa jednorodzinna, osiedla, parki miejskie, drogi, parkingi, tereny podmiejskie.

Funkcje:
Infiltracja wód opadowych Retencja krajobrazowa wód opadowych Ponowne wykorzystanie wody Bioróżnorodność Regulacja mikroklimatu i adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości powietrza Przyjazna przestrzeń Poprawa estetyki Oczyszczanie Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi Produkcja biomasy i żywności

Trawiasty rów chłonny

Opis: Jest alternatywą dla tradycyjnego betonowego rowu odwadniającego – na ogół porośnięty trawą, wąski kanał ze stromymi bokami, w którym gromadzona woda opadowa jest częściowo odprowadzana dalej, częściowo infiltrowana.

Gdzie stosować: Działka, zabudowa jednorodzinna, parki miejskie, drogi, tereny podmiejskie.

Funkcje:
Infiltracja wód opadowych Regulacja mikroklimatu i adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości powietrza Poprawa estetyki Oczyszczanie

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH